Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Historie obce

Obraz o historii a životě obce Zdětín

Zdětín leží na rozhraní Hané a Drahanské vrchoviny v nadmořské výšce 341 m. Severním směrem od obce se rozkládá les nazývaný Háj a v jeho okrajové části je několik chatových osad. Severovýchodně od obce se zvedá kopec Bílá hora ( 341 m.n.m.) a kolem jeho vrcholku a na stráních je chráněná oblast přírodní rezervace Na Hůrkách.Obec vznikla v místě, jehož blízké okolí bylo osídleno ještě před začátkem našeho letopočtu. První zmínka o Zdětíně (dle „Zemských desek moravských“) je z roku 1368, kdy Jakub Bělík prodal svůj zdejší lán Marovcovi ze Zdětína, který pak převedl nebo prodal Zdětínský dvůr na nového vlastníka jménem Otoslav (r. 1371). Zrušením panského dvora v roce 1785 vznikla původní obec Zdětín - do roku 1843 samostatná, od roku 1843 spojená neoficiálně s osadou Nechutín, v podstatných záležitostech úplně pak od roku 1919. Zajímavostí obce je stará studna nazývaná Haltýř, jež byla dříve součástí panského dvora. Obcí prochází značená lokální cyklostezka.

Na návsi obce Zdětín stojí kaple sv. Anny, postavená nákladem 1.200 zlatých v roce 1843, která se v roce2006 opravila. Kaplička dostala nový kabát, do věžičky se zabudovaly nové věžní hodiny a upravilo se prostranství v jejím okolí. Před kaplí sv. Anny je postaven pomník padlým obětem obou světových válek.

Obec měla vlastní školu a zajímavým údajem je, že byla postavena během jediného roku, a to v roce 1876. Do druhého pololetí roku 2004 sloužila tato budova jako MŠ. V současné době se v prostorách této budovy nachází obecní úřad a obecní knihovna. V roce 1913 byl v obci vybudován hřbitov. Elektrifikace obce proběhla v roce 1928.

V současné době má obec 157 domů a 340 občanů. Obecní zastupitelstvo je sedmičlenné. Obec je členem Mikroregionu Kostelecko a svazku obcí Vodovod Pomoraví. Veškerou povolovací stavební činnost zaštiťuje stavební úřad v Kostelci na Hané, se kterým má obec Zdětín uzavřenou dohodu o zajištění výkonu přenesené působnosti stavebního úřadu. Náš obecní úřad není úřadem pověřeným pro vedení matriky, takže i tato agenda, zahrnující mimo jiné i úřední ověřování listin a podpisů, je prováděna jinde, a to na obecním úřadu ve Ptení. V budově obecního úřadu se nachází obecní knihovna. Do knihovny byl instalován počítač, čímž vnikl další přístupový bod k Internetu a občané tak mají možnost bezplatného přístupu k informačním zdrojům z oblasti veřejné správy. Odborně roztříděný knižní fond je každým rokem doplňován o nové knihy dle finančních možností obce. Půjčovní doba je každé pondělí od 16 do 18 hodin. V obci zaměstnán na plný úvazek pracovník, který se stará o údržbu obecních pozemků a prostranství.

Jak již bylo zmíněno výše, základní škola byla v obci již zrušena, budova sloužila jako MŠ. Žáci základní školy jsou sváženi autobusem do Základní školy ve Ptení. Od druhého pololetí roku 2004 byla obec z důvodu malého počtu dětí přinucena k nepopulárnímu kroku, a to ke zrušení mateřské školy. Do uvolněné budovy byl přestěhován obecní úřad i obecní knihovna. V osmdesátých letech vznikla v jihozápadní části okresu Olomouc a v severozápadní části okresu Prostějov velmi napjatá situace v zásobování pitnou vodou. Tato skutečnost vedla ke vzniku koncepce pomoravního skupinového vodovodu pod patronací MZe ČR. Hlavním záměrem bylo vytvoření ucelené soustavy vodárenských objektů, která by umožňovala transfer pitné vody z oblasti Mohelnické brázdy, kde kapacita vodních zdrojů převyšuje místní potřeby, do zdrojově deficitních oblastí středního Pomoraví. Výstavbu realizuje od roku 1994 svazek obcí Vodovod Pomoraví, který v současné době sdružuje deset obcí v okrese Šumperk, devatenáct v okrese Olomouc a sedmnáct v okrese Prostějov, jejímž členem je i naše obec. Akcí „svazek obcí Vodovod Pomoraví“ byl v obci zbudován vodovod. Současně s vodovodem byla provedena i plynofikace. Plynofikace byla zprovozněna v roce 1999 a vodovod o rok později. Koncem roku 2000 byla pak stavba ukončena opravou místních komunikací s novým asfaltovým povrchem. V obci zatím není zbudována hloubková kanalizace, pouze dešťová.

Koncem roku 2006 byla vybudována místní komunikace s inženýrskými sítěmi k nově vzniklým stavebním parcelám. Na počátku roku 2007 byla komunikace zkolaudována a proběhl prodej parcel pod hřištěm na kterém jsou postaveny nové rodinné domy. Koncem roku 2006 se započalo s rekonstrukcí budovy bývalého obecního úřadu. Budova slouží od poloviny roku 2007 opět občanům. Je v ní nová prodejna smíšeného zboží a také obecní hospoda s venkovním posezením na dvorku. V roce 2007 se podařilo za pomocí dotace z MMR ČR vybudovat dětské hřiště, které slouží k rozvoji volnočasových aktivit dětí a mládeže a je také místem k relaxaci ostatních občanů obce. Rok 2008 je rokem, na který vstoupil do historie obce. V polovině roku, konkrétně 26. července proběhly oslavy 640. výročí obce s historicky 1. srazem rodáků a přátel obce. V tento den byly také před kaplí sv. Anny slavnostně posvěceny nové obecní symboly. Tyto oslavy byly také spojené s oslavou 125. výročí založení SDH ve Zdětíně. Z pohledu roku 2009 byl tento rok stejně významný jako rok předešlý. V červenci se opět konaly oslavy, tentokrát u příležitosti 90. výročí založení Sokola ve Zdětíně a 65. let kopané ve Zdětíně. Tato oslava byla ale v něčem výjimečná. Pozvání přijali jak statutární zástupci obce Zdětín okresu Mladá Boleslavi, tak i zástupci jejich organizací, spolků a občanů obce, kteří měli možnost k seznámení se s místními občany. V polovině roku 2010 bylo kromě jiného slavnostně otevřeno nové Víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Počátkem léta jsme přijali pozvání od zástupců obce Zdětín okresu Mladá Boleslav na oslavy FK Zdětín. Byl vypraven autobus s šedesáti účastníky zájezdu. Byla to jedinečná příležitost k navázání partnerských vztahů mezi jednotlivými obcemi. Koncem roku 2011 byla ukončena akce Úprava parku v obci Zdětín, která byla hrazena z prostředků POV MMR ČR 2011. Z téhož programu proběhla v roce 2012 postupná obnova kulturního dědictví obce Zdětín a tou bylo restaurování dvou sakrálních objektů – celokamenných křížů v katastru obce Zdětín. V roce 2013 bylo započato s realizací projektu na zateplení obvodových plášťů a střechy obecního úřadu a obecního domu. Tento projekt se nám podařilo realizova a dokončit v první polovině roku 2015, a byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. V průběhu roku 2014 jsme řešili problém s novou Vyhláškou, která řeší nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. V rámci Mikroregionu Kostelecko, jehož členem je i naše obec, byly do každého domu pořízeny kompostéry  za finanční podpory Fondů EU – Operační program životní prostředí (OPŽP) v rámci projektu „4.1. Zkvalitnění nakládání s odpady“. V rámci projektu „Nakládání s bioodpadem v obci Zdětín“ bylo v roce 2015 zakoupeno za finanční podpory Fondů EU – Operační program životní prostředí svozové vozidlo spolu s velkokapacitními kontejnery. 

V obci aktivně působí Sbor dobrovolných hasičů. Založen byl v roce 1882. V roce 2012 oslavil SDH ve Zdětíně 130. výročí svého založení. K tomuto výročí byla vydána brožura, kterou sestavil starosta sboru pan Jaroslav Trnečka. V tomto zdárném dílku popisuje nejen vývoj a činnost Sboru dobrovolných hasičů ve Zdětíně, ale i budování a činnost obce vůbec. Členové sboru se starají o požární nádrž s přilehlým brouzdalištěm pro děti a vydatně přispívají obci svojí brigádnickou činností při různých opravách a úpravách v obci. Hasiči z části upravili ve spolupráci s obcí část pozemku pod hřištěm, který bude sloužit pro pořádání hasičských soutěží a sportovních aktivit mládeže.

Další činnou organizací v obci je TJ Sokol. Tato organizace, kromě své hlavní činnosti - fotbalu, zajišťuje v obci i další sportovní činnosti. Velkým kladem Sokola je práce s dětmi a pořádání společenských aktivit pro občany. Jako starosta Sokola v současné době pracuje Pavel Lenďák. Sokol byl ve Zdětíně založen roku 1920. Roku 1925 byl založen i OREL a v roce 1928 si postavil svoji budovu - “orlovnu“ s názvem “Lidový dům“. Dnes již OREL neexistuje a budova slouží v obci jako sokolovna, kterou má Sokol ve svém majetku.

Jistě je nutná zmínka i o další „části Zdětína“, a to jsou chaty. V nádherném údolí vznikla v roce 1920 osada Racek, základ dnešních tří set chat. V katastru obce jsou tři dosti velké chatové lokality: Mokřiny, Blata a velká část před a za Běleckým Mlýnem. Naproti bývalého mlýna v nádherné krajině je menší opuštěný lom, a nad ním místo s pozůstatky prehistorického hradiště tzv. Bílovického hradu. Jeho počátky spadají do období mladšího neolitu (4 000 – 2 500 let př.n. l.). Výzkumy v lokalitě jsou nepravidelně prováděny od roku 1886 do dnešních dnů. Výzkumy prokázaly, že místo bylo využito i ve středověku ve 13. a 14. století, jako opevněné sídlo šlechty. Plocha bývalého hradiště je překvapivě prostorná. Ze tří stran jsou dodnes patrné poměrně mohutné valy a příkopy. Byl tu odkryt i středověký vjezd do sídla.Hradiště má oválný půdorys, o rozloze asi 1,5 ha, opevněné vysokým valem a příkopem, nejsnadněji přístupné od jihovýchodu, dnes je lokalita zalesněna. Při výzkumech části valu a příkopu prováděných v roce 2001, byly zjištěny dvě fáze hradeb, z nichž jedna měla kamennou čelní zeď. Současně zde byly zjištěny známky osídlení kultury s moravskou malovanou keramikou z mladší doby kamenné, osídlení z pozdní doby kamenné a těž nálezy svědčící pro kulturu platěnickou z doby halštatské. K místu se váže pověst, že tu stával pevný hrad. Propadl se do země kvůli prostopášnostem svého pána. Zjevuje se tu Bílá paní, přízrak dcery tohoto pána. Obchází zde v poledne, s karabáčem v ruce. Hlídá prý, aby žádný z duchů nevylezl z hradu. Na velký pátek se hora otevírá. Jednou prý Bílá paní donutila dva hochy strávit v hoře celý rok. Podle další pověsti Bílá paní nosí dvanáct klíčů, od dvanácti propadlých hradů loupeživých rytířů z okolí.

Všechny tyto lokality jsou turisticky velmi oblíbené a ve velice hezkém přírodním prostředí, vhodné na vycházky s dětmi. V katastru je vlaková zastávka, která se již několik let jmenuje „Zdětín u Prostějova“. V katastru obce je i Bělecký Mlýn - hotel a restaurace v oblíbené rekreační zóně Prostějováků. Hotel Bělecký Mlýn se nachází v klidném a romantickém prostředí údolí říčky. Děti si zde mohou prohlédnout zvířata v ZOO koutku, další z možností je projížďka na koni nebo relaxace při rybolovu. Bělecký Mlýn je také rodiště ak. malíře Oldřicha Lasáka (*9. 12. 1884, +21. 6. 1968).

Aktualizováno: únor 2016