Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Projekt „Systém sběru odpadů Mikroregion Kostelecko“

Projekt „Systém sběru odpadů Mikroregion Kostelecko“Vážení spoluobčané,

Mikroregion Kostelecko připravilo ve spolupráci se svozovou firmou FCC Prostějov, s.r.o. zásadní změnu ve způsobu likvidace a svozu komunálního odpadu. Podnětem byla nejen snaha o šetrný přístup k přírodě, ale také o ekonomickou úsporu pro město a její obyvatele. Projekt se naplno rozjede ve 2. čtvrtletí roku 2024, zůstává však i po tomto datu nadále otevřený všem zájemcům, kteří se do projektu do tohoto data nestihli zapojit.

Jak myšlenka projektu vznikla?

Nově schválený zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. zavedl postupné zvyšování poplatku za likvidaci směsného komunálního odpadu. To bude mít zásadní dopad i na stanovení výše místního poplatku za odpady. Řešením může být snížení podílu směsného komunálního odpadu, čehož lze docílit poctivým a důsledným tříděním odpadů. Separace sníží objem směsného komunálního odpadu, a naopak zvýší objem odpadu, který je využitelný pro další zpracování.

Poctivě vytříděný odpad není nákladem, ale naopak zdrojem příjmů pro obec.

Na základě výsledků evidence odpadů každoročně obec Zdětín dostává odměnu od společnosti EKO-KOM. Zavedení tohoto systému s sebou přináší výrazné změny ve skladbě vyprodukovaných odpadů.  

Při naplnění výše uvedeného záměru dojde ke zvýšení odměny od společnosti EKO-KOM pro obec Zdětín a současně i ke snížení nákladů na likvidaci směsného komunálního odpadu.

Plánovaný termín zahájení systému je 2. čtvrtletí 2024.

Příprava systému již probíhá, výběr dodavatele pro nákup nádob s využitím dotace ze SFŽP byl realizován v loňském roce, nádoby jsou zakoupeny a připraveny k distribuci, aktuální harmonogram příprav je následující:

 • 2-3/2024 a dále – výdej nádob, přihlášení do systému, termíny výdejů nádob budou zveřejněny na webových stránkách obce, vyvěšeny na úřední desce a vyhlášeny místním rozhlasem,
 • 4/2024 - příprava a zřízení elektronické evidence svezených nádob a webového portálu pro občany pro nahlížení do evidence,
 • 5/2024 – spuštění systému elektronické evidence nádob vč. nového harmonogramu svozu odpadů.

Jak bude třídění odpadu v praxi probíhat?

 • všichni, kteří se do třídění zapojí, obdrží od obce zdarma popelnici o objemu 240 litrů(s barevným polepem dle druhu separovaného odpadu) a příslušným čipem.
 • na vaše plastové popelnice určené pro směsný komunální odpad zaměstnanci obce umístí elektronické čipy, o termínech budete předem informováni.
 • můžete používat i více plastových popelnic na separovaný odpad, druhou a další nádobu je však třeba již zakoupit a z obce si nechat připevnit čip.
 • popelnice bez čipu nebudou vyváženy!!!
 • sklo se bude třídit i nadále do obecních kontejnerů.  
 • počet a rozmístění veřejných separačních stanovišť zůstane nezměněn.
 • na separačních stanovištích dojde k výměně svozových nádob na papír a plast, sklo zůstane beze změny.

Evidence tříděného odpadu

 • výsyp každé popelnice bude evidován, včetně informace o její naplněnosti.
 • každý občan bude moci na internetu sledovat a kontrolovat svůj „vlastní účet“, kde uvidí své údaje o nakládání s odpady, které může porovnávat s průměrnými údaji za celou obec.
 • kdo nemá internet, bude mít možnost požádat o tyto informace na obecním úřadu ve Zdětíně.
 • celý projekt je po celou jeho dobu živý, proto se do něj mohou kdykoliv přihlásit další spoluobčané.

Motivační prvky.

Cílem projektu třídění odpadů je maximální snížení směsného komunálního odpadu. K tomu je důležité zapojení co největšího počtu obyvatel, kteří budou třídit účelně a poctivě. V následujících dvou letech bude produkce odpadů sledována. Úroveň třídění bude posuzována dle poměru tříděného odpadu (papír + plast) k celkovému množství odpadu z každé rodiny. Cílem tohoto projektu je maximální vytřídění separovaného odpadu, tak aby se produkce komunálního odpadu co nejvíce snížila a tím nevznikaly další zbytečné náklady, které bude hradit obec ze svého rozpočtu.

Všichni se budeme teprve učit, jak správně a ekonomicky třídit!

Jedná se o projekt, který je na svém začátku. Jedná se o projekt, který je významný. Aby byl efektivní a přinesl pro nás očekávaný přínos, vyžádá si od nás všech zúčastněných velkou dávku sebekázně a trpělivosti. Všichni se budeme učit správně třídit.

 

           Za Mikroregion Kostelecko                     logo Kostelecko.jpg                              Za obec Zdětín

                      Ladislav Hynek                                                                                                                                           Robert Kříž