582 376 629

obeczdetin@volny.cz
IČ: 00600105

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Titulní strana > Příspěvky a dotace

Příspěvky, granty a dotace

                                                   Logo-SDH-Oprechtice-konečjnhjxjxfjs.jpg

Dotační titul: Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019

Dotační program: Program na podporu JSDH 2019

Název projektu: Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Zdětín, zřízené obcí Zdětín - Pořízení ochranných prostředků byl podpořen  finančním příspěvkem z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 17 500,- Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                            Logo obec Zdětín

Dotační titul: Obnova staveb drobné architektury místního významu

Dotační program: Program památkové péče v Olomouckém kraji 2019

Název projektu: Akce „Oprava kříže u cesty k Vícovu“ byla podpořena finančním příspěvkem z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 35 000,- Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPŽP.png

Projekty realizované v roce 2013 – 2015, byly spolufinancovány Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

„Zateplení obvodového pláště a střešní konstrukce“

Celkové náklady:   3. 041.729,- Kč
Příspěvek z fondu EU: 1.774.799,- Kč
Příspěvek SFŽP ČR: 104.400,- Kč
Příspěvek obce Zdětín: 1.162.530,- Kč

Řídící orgán: Ministerstvo Životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí

Operační program: Operační program Životní prostředí, www.opzp.cz

Dodavatel stavby:     Energetické úspory na OÚ Zdětín: Ing.Zdeněk Bachan

                                 Energetické úspory na obecním domě Zdětín: Jamastav Moravia s.r.o.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPŽP.png

Projekty realizované v roce 2013 – 2015, byly spolufinancovány Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

„Nakládání s bioodpadem v obci Zdětín“

Celkové náklady:   2.430.890,- Kč
Příspěvek z fondu EU: 2.066.256,- Kč
Příspěvek SFŽP ČR: 121.544,- Kč
Příspěvek obce Zdětín: 243.090,- Kč

Řídící orgán: Ministerstvo Životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí

Operační program: Operační program Životní prostředí, www.opzp.cz

Dodavatel vozidla a kontejnerů: MINAM servis a.s.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

logo_mze.jpg

Posláním každé obce je udržovat a chránit tradice obce a pečovat o dědictví z dob minulých pro generace budoucí. Obec Zdětín proto v roce 2016 využil možnosti čerpání dotačního titulu z Ministerstva zemědělství, konkrétně z programu 16.A. Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.

„Rekonstrukce hřbitovní zdi a márnice v obci Zdětín“

Celkové náklady:   1.667.060,- Kč
Příspěvek MZe ČR: 700.000,- Kč
Příspěvek obce Zdětín: 967.060,- Kč

Řídící orgán: Ministerstvo zemědělství ČR

Zprostředkující subjekt: SZIF

Operační program: Národní dotace Ministerstva zemědělství pro rok 2016 - Udržování a obnova kulturního dědictví venkova pro rok 2016

Dodavatel stavby: Boháč Jiří, Ptení 168, 798 43 Ptení     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mmr_cr_rgb.jpg

Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016

DT č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci

Projekt „Dětská hřiště v obci Zdětín“ realizovaný v roce 2016, byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

„Dětská hřiště v obci Zdětín“

Celkové náklady:   636.662,- Kč
Příspěvek MZe ČR: 399.900,- Kč
Příspěvek obce Zdětín: 236.762,- Kč

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Operační program: Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016

Dodavatel stavby: TEWIKO systems s. r. o.      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                     pov 2017.png

 

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2017

DT č.1 - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce

Projekt " Oprava místních komunikací ve Zdětíně ", byl realizovaný za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2017 ve výši 300 000,- Kč.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                        Logo-SDH-Oprechtice-konečjnhjxjxfjs.jpg

Dotační titul: Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2017

Dotační program: Program na podporu JSDH 2017

Název projektu: Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Zdětín, zřízené obcí Zdětín -  Oprava dopravního automobilu byl podpořen  finančním příspěvkem z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 25 000,- Kč

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo-práce-a-sociálních-věcí-Logo.jpg                        Logo OPZ barevné.jpg

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Prioritní osa OP Z: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci


Projekt „Dětská skupina Prťata“, reg.č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006760 byl v roce 2017 podpořen
částkou 2 658 901,80,- Kč

Logo DS.png-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                POV 2018.png

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018

DT č.1 - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce

Projekt "Oprava veřejného osvětlení v obci Zdětín", byl realizovaný za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2018 ve výši 250 000,- Kč.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                    Logo-SDH-Oprechtice-konečjnhjxjxfjs.jpg

Dotační titul: Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2018

Dotační program: Program na podporu JSDH 2018

Název projektu: Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Zdětín, zřízené obcí Zdětín -  Oprava přenosné požární stříkačky PS 12 byl podpořen  finančním příspěvkem z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 35 000,- Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                              Logo obec Zdětín

Dotační titul: Podpora prevence kriminality

Dotační program: Dotační program pro sociální oblast 2018

Název projektu: Akce „Zabezpečení obecních budov ve Zdětíně“ byla podpořena finančním příspěvkem z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 35 000,- Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                             Logo obec Zdětín

Dotační program: Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2018

Název projektu: Akce „Zabezpečení provozu sportovních zařízení v obci Zdětín“ byla podpořena finančním příspěvkem z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 90 000,- Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------